Szybka wyszukiwarka

 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W I KWARTALE 2015 ROKU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W I KWARTALE 2015 ROKU

Nasz znak: Data:
R.BR-220-1/2015 Sulechów, 20 stycznia 2015 r.

Wykaz nieruchomości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sulechowie przeznaczonych do sprzedaży 
w I kwartale 2015 roku


I. Nieruchomość zabudowana na działce ewidencyjnej nr 4/59 w Kalsku

1. Oznaczenie nieruchomości: 
a. Działka ewidencyjna nr 4/59 zbudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym.
b. Księga wieczysta: nr ZG2S/00009916/3 Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejsco-wy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie.
c. Lokalizacja: Kalsk nr 73, gmina Sulechów, pow. zielonogórski, woj. lubuskie, obręb nr 0009 Kalsk.
d. Oznaczenie użytku – Bi
e. Rodzaj użytku – inne tereny zabudowane.
2. Powierzchnia działki – 0,0726 ha,
3. Powierzchnia zabudowy budynku - 304 m2,
4. Powierzchnia budynku (w stanie surowym otwartym):
Pu = 433,32 m2 (dwie klatki dwukondygnacyjne)+ 250,44 m2 (piwnice)
5. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr XXV/218/2005 z dnia 25.01.2005r. przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo (jednorodzinne, wielorodzinne, zagrodowe).
6. Nieruchomość przeznaczona do dalszej inwestycji.
7. Ogólny opis nieruchomości
1) Opis działki gruntu nr 4/59
Działka gruntu o kształcie prostokąta, płaska, rozciągająca się wzdłuż drogi, zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym. Sąsiedztwo działki stanową: z kierunku płn. działka nr 4/15 droga wewnętrzna, dalej na północ działki nr 4/55 i 4/56 nie zabudowane, 4/18 zabudowana budynkiem gospodarczym, 4/50 z urządzeniami hydroforni, 4/45 nie zabudowana, za działkami na północ działka 4/38 zabudowana budynkami hodowli zwierzęcej, z kierunku zach. działka nr 4/57 zabudowana piętrowym budynkiem mieszkaniowym będącym Domem Studenta PWSZ w Sulechowie, z kierunku wsch. działka nr 4/23 zabudowana piętrowym budynkiem wielorodzinnym, z kierunku płd. działka nr 325 droga publiczna utwardzona, za drogą zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa. Dojazd do działki 
z drogi publicznej drogą wew. (działka nr 4/15 droga publiczna własność Gminy Sulechów). Odległość od drogi nr 3 ok. 0.7.km. 
Działka uzbrojona w sieci: elektro-energetyczną, gazu sieciowego, wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną.
2) Opis działek sąsiednich 
a) Działka nr 4/57: powierzchnia działki 0,0411 ha, księga wieczysta ZG2S/00009916/3 właściciel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Sulechowie,
b) Działka nr 4/58: powierzchnia działki 0,0745 ha, księga wieczysta ZG2S/00009916/3 właściciel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Sulechowie,
c) Działka nr 4/55: powierzchnia działki 0,0747 ha, właściciel Gmina Sulechów.
d) Działka nr 4/50: powierzchnia działki 0,0076 ha, właściciel Gmina Sulechów.
e) Działka nr 4/56: powierzchnia działki 0,0747 ha, księga wieczysta ZG2S/00025567/9, właściciel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Sulechowie.
f) Działka nr 4/45: powierzchnia działki 0,0171 ha, księga wieczysta ZG2S/00025567/9, właściciel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Sulechowie.
g) Działka nr 4/15: powierzchnia działki 0,1591ha, właściciel Gmina Sulechów.
3) Zabudowa na działce gruntu 4/59
Działka gruntu nr 4/59 zabudowana jest budynkiem w stanie surowym otwartym, przyległym ścianą czołową do budynku sąsiedniego na działce ewidencyjnej nr 4/57, w którym mieści się Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. 
Opis budynku:
Budynek w stanie surowym otwartym, dwukondygnacyjny (jednopiętrowy), całkowicie podpiwniczony, początek budowy lata 80–te. Wykonano roboty zabezpieczające pokrycie dachu, blacharskie (opierzenia, rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa) kontynuowane wg projektu. Innych prac nie wykonywano. Budynek ten nie jest oddany do użytkowania. Przeznaczony jest do prowadzenia dalszej inwestycji. 
Parametry techniczno-użytkowe budynku:
 ilość kondygnacji nadziemnych: 2,
 ilość kondygnacji podziemnych: 1,
 ilość lokali: 8,
 powierzchnia użytkowa: Pu = 433,32m2 ,
 powierzchnia piwnic: 250,44m2.
Program użytkowy budynku wg projektu budowlanego: na parterze i piętrze w każdym segmencie rozlokowane po dwa mieszkania dwu i trzy pokojowe, oraz klatki schodowe w każdym segmencie, wejście na klatki schodowe przez wiatrołap, 
w piwnicy pomieszczenia na piwnice lokatorskie, techniczne oraz komunikacja. 
Dane konstrukcyjne budynku i wykończenie segmentów:
Wykonany częściowo z elementów uprzemysłowionych prefabrykowanych (ściany zewnętrzne, kominy, stropy, klatki schodowe, stropodach), częściowo wykonany w systemie tradycyjnym (ściany osłonowe, działowe, zespoły wejściowe, zadaszenie). Fundamenty-ławy żelbetowe, ściany wew. kanałowe typu WBL, osłonowe z bloczków żużlobetony gr. 20cm., kominy typy WBL, stropodach z płyt korytkowych, kominy wentylacyjne z cegły ceramicznej. Pokrycie dachu papa na lepiku. Opierzenia rynny
i rury spustowe z blachy ocynk. Pomieszczenia budynku bez tynków. 
Instalacje w budynku: brak instalacji z wyjątkiem odgromowej. 
Stan techniczny: średni. 
Stan zaawansowania robót: 33,63%. 
4) Miejsca parkingowe.
Dla poszczególnych lokali mieszkalnych miejsca parkingowe mogą być zlokalizowane na części działki nr 4/56, 4/45 naprzeciw budynku.
5) Śmietnik.
Dostęp do śmietnika dla poszczególnych lokali mieszkalnych może być zagwarantowany poprzez jego wybudowanie na działce 4/56 lub 4/45 naprzeciw budynku. 

II. Nieruchomość gruntowa na działce ewidencyjnej nr 4/56 w Kalsku

1. Oznaczenie nieruchomości: 
a. Działka ewidencyjna nr 4/56.
b. Księga Wieczysta nr ZG2S/000025567/9 Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejsco-wy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie.
c. Lokalizacja: Kalsk, gmina Sulechów, pow. zielonogórski, woj. lubuskie, obręb 
nr 0009 Kalsk.
d. Oznaczenie użytku – Bp.
e. Rodzaj użytku – zurbanizowane tereny niezabudowane.
8. Powierzchnia działki – 0,0747 ha.
9. Przeznaczenie w planie (uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie nr XXV/218/2005 z dnia 25.01.2005r.) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo (jednorodzinne, wielorodzinne, zagro-dowe).
10. Opis nieruchomości:
Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta z załamaniami linii granicznej w płn. – zach. części, działka graniczy od płn. z działką nr 4/41 zabudową gospodarcza, od wsch. z dz. nr 4/41 i dz. 4/20 komórki lokatorskie, i ogródki lokatorskie, od płd. z działką nr 4/15 droga publiczna, za działką dz. nr 4/59 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielo-mieszkaniowym w takcie realizacji, od zach. z dz. nr 4/45 nie zabudowaną, dz. nr 4/50 zabudowaną przepompownią ścieków, dz. nr 4/55 droga dojazdowa. Dalsze otoczenie działki: od południa zabudowa: obiekty mieszkaniowe PWSZ w Sulechowie (Dom Studenta) i budynki mieszkalne wielorodzinne, od płn. zabudowa gospodarcza – ferma hodowlana rolna. Działka od strony płn. częściowo wschodniej wygrodzona płotem z elementów betonowych. Przez teren działki kier. wsch. – zach. przebiega linia energetyczna słupowa NN oraz linia energetyczna słupowa SN. Dla działki nie wydano warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wg ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny nie zabudowane. Aktualnie, obszar działki niezagospodarowany. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dostęp do drogi gminnej dz. nr 4/15.
Uzbrojenie: brak. Dostęp do uzbrojenia: energia elektryczna – szafka ee przy granicy sąsiedniej dz. nr 4/50, woda z ujęcia centralnego – w drodze gminnej, (dz. nr 4/15), kanalizacja zbiorcza – studnie kanalizacyjne na dz. nr 4/56, gaz sieciowy – sieć na dz. nr 4/58 (na płd. od działki). 


III. Nieruchomość gruntowa na działce ewidencyjnej nr 4/45 w Kalsku
1. Oznaczenie nieruchomości: 
a. Działka ewidencyjna nr 4/45.
b. Księga Wieczysta nr ZG2S/00006543/6 Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie.
c. Lokalizacja: Kalsk, gmina Sulechów, pow. zielonogórski, woj. lubuskie, obręb 
nr 0009 Kalsk.
d. Oznaczenie użytku – Bp.
e. Rodzaj użytku – zurbanizowane tereny nie zabudowane.
2. Powierzchnia działki – 0,0171 ha.
3. Przeznaczenie: w planie (uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie nr XXV/218/2005 
z dnia 25.01.2005r.) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo (jednorodzinne, wielorodzinne, zagrodowe).
4. Opis nieruchomości:
Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, graniczy od płn. z działką nr 4/38 zabudowa gospodarcza, od wsch. z dz. nr 4/56 nie zabudowaną, z płd. z działką nr 4/56 nie zabudowaną i dz. 4/50 zabudowaną przepompownią ścieków, od zach. z dz. nr 4/18 – zabudowa komórki lokatorskie. Dalsze otoczenie działki: od południa zabudowa: obiekty mieszkaniowe PWSZZ w Sulechowie i budynki mieszkalne wielorodzinne, od płn. zabudowa gospodarcza – ferma hodowlana rolna. Działka od strony płn. wygrodzona płotem z elementów betonowych, od strony płd. płotem z siatki metalowej, od strony zach. na granicy działki ściana murowana. Przez teren działki kier. wsch. – zach. przebiega linia energetyczna słupowa NN oraz linia energetyczna słupowa SN. Dla działki nie wydano warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wg ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny nie zabudowane. Aktualnie, obszar działki niezagospodarowany (nieużytek porośnięty trawami i chwastami). Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (dostęp do drogi gminnej dz. nr 4/15 poprzez ustanowienie służebności na dz. nr 4/56).
Uzbrojenie: brak. Dostęp do uzbrojenia: energia elektryczna – szafka ee przy granicy sąsiedniej dz. nr 4/50, woda z ujęcia centralnego – w drodze gminnej, (dz. nr 4/15), kanalizacja zbiorcza – studnia kanalizacyjna na sąsiedniej dz. nr 4/56, gaz sieciowy – sieć na dz. nr 4/58 (na płd. od działki). 


Łączna wartości rynkowa ww. nieruchomości nie przekracza kwoty określonej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Nieruchomości wyszczególnione w wykazie będą przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu na początku lutego br. będzie podane do publicznej wiadomości: 
na stronie internetowej uczelni www.pwsz.sulechow.pl (zakładka: BIP, ogłoszenia/przetargi, zakładka: sprzedaż nieruchomości), na tablicy ogłoszeniowej w budynku przy ul. Armii Krajowej 48 (Administracja – hol na parterze), w prasie lokalnej.

Informacje na temat nieruchomości pod nr tel. 68 3528431.