Szybka wyszukiwarka

 
 

                                  Sulechów, dnia 22.02.2017 r.

 

Nr rejestru: K-1/2017

   OOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym pisemnym, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na działce ewidencyjnej nr 1/75 w Kalsku.

Nieruchomość ta jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Wartości rynkowa nieruchomości nie przekracza kwoty określonej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

  I. Informacje ogólne:

 1. Opis przedmiotu przetargu stanowi załącznik nr 1.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i jest wolna od ograniczeń i roszczeń.
 3. Stan formalno-prawny zawarty jest w Księdze Wieczystej nr ZG2S/00007418/8 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
  w Sulechowie i dostępny na Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych pod adresem https://ekw.ms.gov.pl.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 568 200,00 zł(słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych, 00/100) netto.
 5. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest przed podpisaniem umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.
 7. Organizator przetargu dopuszcza przyjęcie ofert z rozłożonymi płatnościami ceny sprzedaży do maksymalnie pięciu rat wg. harmonogramu j.n. (szczegółowy harmonogram zostanie sporządzony po wyborze oferty):        
  Rata nr 1 - płatna jest przed podpisaniem umowy - aktu notarialnego, co najmniej 20% ceny zaoferowanej,              

  Rata nr 2 - płatna w terminie do 1 roku liczonym od daty podpisania aktu notarialnego, co najmniej 20% ceny zaoferowanej,                                                                                                                                                 
  Rata nr 3 - płatna w terminie do 2 lat liczonym od daty podpisania aktu notarialnego, co najmniej 20% ceny zaoferowanej,                                                                                                                                                   
  Rata nr 4 - płatna w terminie do 3 lat liczonym od daty podpisania aktu notarialnego, co najmniej 20% ceny zaoferowanej,
  Rata nr 5 - płatna w terminie do 3 lat liczonym od daty podpisania aktu notarialnego, co najmniej 20% ceny zaoferowanej.

                          
 8. W przypadku płatności ratalnej Organizator przetargu zastrzega ustanowienie hipoteki zabezpieczającej zapłatę ceny obciążającej sprzedaną nieruchomość opisaną w dziale
  I pkt. 1. Zostaną wówczas poczynione odpowiednie zapisy w akcie notarialnym
  oraz w dziale IV
  Księgi Wieczystej nr ZG2S/00007418/8.
 9. Przed przystąpieniem do przetargu nieograniczonego pisemnego należy zapoznać się z Regulaminem przetargu.

   10. Regulamin przetargu udostępniony jest w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, skrzydło „D”, pok. 104 w godz. od 800 do 1500 tel. 68 3528418 oraz w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.pwsz.sulechow.pl, zakładki: Uczelnia > Administracja > Ogłoszenia o wynajmie i sprzedaży > Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

   11. Ogłoszenie o przetargu wraz z Regulaminem przetargu zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, skrzydło „D”. Sprzedający zamieści ogłoszenie również w prasie lokalnej.

II. OCENA OFERT

 1. Organizator przetargu dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej   z dokumentacją przetargową.
 2. Kryterium merytoryczne oceny – cena 100%.
 3. Organizator przetargu będzie brał pod uwagę do oceny cenę netto zgodnie z przyjętą ofertą.
 4. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej określonej w dziale I pkt. 4.
 5. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił kupujący.
 6. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się  ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

 III. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty określone są w § 8 Regulaminu przetargu, które należy dołączyć do oferty.

 IV. Wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego nieograniczonego jest wniesienie do dnia 27.03.2017 r. wadium, w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).
 2. Wadium należy wnieść na rachunek PWSZ w Sulechowie nr 17 1500 1810 1218 1002 7558 0000, prowadzony w BZ WBK S.A. 1 Oddział w Sulechowie, z zaznaczeniem tytułu przelewu - „Wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej PWSZ w Sulechowie na działce ewidencyjnej nr: 1/75
  w Kalsku".
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
 4. Po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym wadium jest niezwłocznie zwracane.
 5. Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży we wskazanym terminie i miejscu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
 7. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

V. Miejsce i termin przetargu pisemnego nieograniczonego:

 1. Otwarcie ofert przetargu nieograniczonego pisemnego odbędzie się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów w pok. 104, w dniu 30.03.2017 r. o godzinie 12:00.
 2. Oferty należy złożyć w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów,w pok. 104, do dnia

VI. Informacje dodatkowe:

1.  Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

2.  Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają w godz. 8.00-15.00:

Dariusz Poźniak, tel. 68 3528431, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz Anna Jankowiak
tel. 68 3528430, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem uczelni wymienionym w ust.2.

4. Oferenci otrzymają pisemne zawiadomienia o wyniku przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

 Załączniki do ogłoszenia:

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu przetargu,

załącznik nr 2 - Mapa lokalizacji nieruchomości,

załącznik nr 3 - Regulamin przetargu,

załącznik nr 4 – Wzór porozumienia o współpracy.

Informacja o wyniku potepowania:

Wyżej wymienione postępowanie zostało uniważnione z powodu braku ofert.