Szybka wyszukiwarka

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 4/17/K

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym, którego przedmiotem jest sprzedaż w jednej licytacji łącznie dwóch nieruchomości:

 • Nieruchomość gruntowa rolna na działce ewidencyjnej nr 10/7 w Dębinkach, księga wieczysta nr ZG2S/00024267/9.

 • Nieruchomość gruntowa rolna na działce ewidencyjnej nr 8/10 w Dębinkach, księga wieczysta nr ZG2S/00024267/9.

  Nieruchomości te są własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

  Wartości rynkowa tych nieruchomości nie przekracza kwoty określonej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

I. Informacje ogólne:

 1. Opis przedmiotu przetargu stanowi załącznik nr 1.

 2. Nieruchomości nie są obciążone hipoteką i są wolne od ograniczeń i roszczeń.

 3. Stan formalno-prawny dla przedmiotowych nieruchomości na działkach ewidencyjnych 10/7, 8/10 w obrębie miejscowości Kalsk gmina Sulechów zawarty jest Księdze Wieczystej nr ZG2S/00024267/9 (Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie) i dostępny na Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych pod adresem https://ekw.ms.gov.pl.
  4.     Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 554 920,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych, 00/100) netto.   

  4.1. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  4.2. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest przed podpisaniem umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego.

  5.     Uczestnik przetargu musi spełniać warunki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w tym posiadania statutu rolnika lub innego uprawnionego podmiotu albo musi uzyskać zgodę Prezesa Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa.

  5.       Przed przystąpieniem do przetargu ustnego nieograniczonego należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, a oferta zostanie składaną łącznie na dwie nieruchomości.

  6.     Regulaminem przetargu udostępniony jest w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, skrzydło „D”, pok. 104 w godz. od 800 do 1500 tel. 68 3528418 oraz w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.pwsz.sulechow.pl, zakładki: Uczelnia > Administracja > Ogłoszenia o wynajmie i sprzedaży > Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

  7.     Ogłoszenie o przetargu nr 4/17/K wraz z Regulaminem przetargu zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, skrzydło „D”.

  II. Wymagane dokumenty:

  Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest dostarczenie do dnia 2017-07-18 do godziny 14:00 do siedziby sprzedającego (pok.104 Kancelaria, skrzydło „D” budynku przy ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów), wymaganych dokumentów określonych w § 8 Regulaminu przetargu.

  III. Wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest wniesienie do dnia 2017-07-18 wadium, w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100).

 2. Wadium należy wnieść na rachunek PWSZ w Sulechowie nr 17 1500 1810 1218 1002 7558 0000, prowadzony w BZ WBK S.A. 1 Oddział w Sulechowie, z zaznaczeniem tytułu przelewu - „Wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości PWSZ w Sulechowie na działkach ewidencyjnych nr: 10/7, 8/10 w Dębinkach".

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.

 4. Po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym wadium jest niezwłocznie zwracane.

 5. Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli zawarcie umowy sprzedaży we wskazanym terminie i miejscu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

 7. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, a przetarg dotyczy sprzedaży łącznie dwóch nieruchomości. Organizator zastrzega możliwość sporządzenia dwóch aktów notarialnych wobec każdej z nieruchomości.

  IV. Miejsce i termin odbycia się przetargu ustnego nieograniczonego:

  Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów w pok. 202, w dniu 2017-07-21 o godzinie 12:00.

  IV. Informacje dodatkowe:

 1. Wysokość podstąpienia wynosi 5 600 zł.

 2. Wszelkie koszty, w których skład wchodzą m.in.: przygotowanie oferty, podatki, opłaty skarbowe oraz notarialne związane z nabyciem nieruchomości, sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca. Nabywca ponosi również ewentualne opłaty za ustalenie granic oraz wznowienie i stabilizację punktów granicznych.

 3. Sprzedawca przekaże Nabywcy działkę 10/7 po zawarciu umowy sprzedaży. Organizator zastrzega, że działka gruntową rolna nr 8/10 jest w dzierżawie. Nabywca wstępuje z mocy prawa do Umowy dzierżawy, która aktualnie przewiduje w roku 2017 możliwość dokonania zbiorów żniwnych przez gospodarstwo rolne uprawiające rolniczo ten grunt. Umowa dzierżawy na tą działkę ze sprzedającym, obowiązuje do 31.12.2017 roku i jest do wglądu przed terminem składania ofert w siedzibie Sprzedającego.

  2.  Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają w godz. 8.00-15.00:

  Dariusz Poźniak, tel. 68 3528431, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz Anna Jankowiak tel. 68 3528430, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem uczelni wymienionym w ust.2.

 2. Oferenci otrzymają pisemne zawiadomienia o wyniku przetargu.

  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

  Załączniki do ogłoszenia:

 • załącznik nr 1 – Opis przedmiotu przetargu,

 • załącznik nr 2 - Mapa lokalizacji nieruchomości,

 • załącznik nr 3 - Regulamin przetargu.