Szybka wyszukiwarka

 
 
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

  ul. Armii Krajowej 51

  66-100 Sulechów;

  tel (068) 352 84 18

  fax (068) 352 84 19

  www.pwsz.sulechow.pl

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

  NIP 927-16-66-230

  REGON: 970751880

  II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016, poz. 1020 ze zm..), tj. do 30 000,00 euro.

     III. Przedmiot zamówienia

   Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń laboratoryjnych w Pałacu w Kalsku dla PWSZ w Sulechowie”.

   Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.

    

 1. Planowany okres realizacji zamówienia: jeden miesiąc od daty podpisania umowy

 2. Miejsce realizacji: budynek dydaktyczny Pałac Kalsk

 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7 – roboty budowlane

  IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: jeden miesiąc od daty podpisania umowy.

  V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Elementy formalne oferty (oferta musi):

   1. cenę brutto za realizację całego zamówienia

    2.    Ponadto oferta musi:

 1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

 2. wskazywać dane osoby do kontaktu w sprawie oferty z podaniem numeru telefonu i adresu email;

 3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania):

 4. musi być sporządzona w języku polskim;

 5. zawierać oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z beneficjentem – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 6. zawierać pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

   

   VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub zamawiającego tj.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, 66 - 100 Sulechów, w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 11:00.

  2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, (pok.104).

  VII. OCENA OFERT

  1.    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym.

  2.    Kryterium merytoryczne oceny: cena =100%

  3.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.

  4.    Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg wzoru:

                        

                   Cena najniższa z rozpatrywanych ofert

  P = - --------------------------------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

                               Cena badanej oferty

  5.   Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą.

  6.    Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera.

  7.   W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.

  8.    Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

  VIII. PROCEDURA WYBORU OFERT

     

  1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą wartość P. Ilość punktów obliczana będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń.

  1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów tj. wartość P.

 1. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
  IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 3. Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione jeżeli:

 1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 2. Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają: mgr inż. Marek Zjawin (telefon: 68 352 84 24), i inż. Arkadiusz Kahle (telefon: 68 352 83 76), email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.