Szybka wyszukiwarka

 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ogłasza konkurs na partnerstwo na rzecz opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz wspólnej realizacji projektu w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 .

 

Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Podstawa prawna: na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym obejmująca następujące działania:

• doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych

do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

• przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

• wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego

wykorzystania dotacji oraz pomostowego wsparcia finansowego.

Główne zagadnienia projektu:

Działania i zadania skierowane są do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Celem projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności interpersonalnych ułatwiających podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz pracy w zespole. Projekt zakłada realizację certyfikowanych szkoleń nadając dodatkowe uprawnienia. Studenci będą wykonywać zadania w formie projektowej a także we współpracy z pracodawcami. Zaplanowane zostały także wyjazdy studyjne do pracodawców, podczas których będą mogli odbyć zajęcia warsztatowe pod kierunkiem praktyków. Większość prowadzonych w ramach projektu zajęć ma charakter warsztatowo – projektowy. Gdyż celem głownie jest uzyskanie umiejętności praktycznych. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy a szczególnie umiejętności oraz nabycia uprawnień. Projekt przyczyni się w szczególności do rozwoju kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Studenci uzyskają certyfikaty potwierdzające ich kompetencje.

Wymagania wobec partnera:

1) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:

a) Doświadczenie w przygotowaniu projektu mającego na celu podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych

b) Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których celem było wypracowanie produktów i narzędzi innowacyjnych skierowanych do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

c) Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których celem było uzyskanie wiedzy i umiejętności interpersonalnych ułatwiających podjęcie własnej działalności gospodarczej

d) Doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, min. 1 pozytywnie rozliczony projekt w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty)

Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia 30 maja 2016 r. do godziny 14:00 na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51,66-100 Sulechów z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016.” Telefon do kontaktu: 68 352 84 26, 352 83 09, 352 84 04

Ocenie podlegać będą oferty kompletne i złożone w terminie.

Kryteria wyboru Partnera:

1) Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

2) Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.

3) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

4) Adekwatność zadań do celów konkursu proponowanych do realizacji przez

potencjalnego partnera w ramach projektu wraz z uzasadnieniem i kosztorysem.

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

Procedura odwoławcza

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Informacje dodatkowe:

1) Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora

finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne

i finansowe oraz wspólnie z Uczelnią będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku

o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

2) Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania

o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.

Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

3) Planowany termin realizacji projektu: 18 MIESIĘCY

4) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.

5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od

uzyskania dofinansowania ze środków UE.

6) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania

przyczyny.