Szybka wyszukiwarka

 
 

Nr postępowania: ZP.2390-30/16/K.TI
Data ogłoszenia: 19.09.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66 - 100 Sulechów
tel (068) 352 84 18,
fax (068) 352 84 19
www.pwsz.sulechow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

 

Tytuł postępowania:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE”

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104

66 - 100 Sulechów

Data: 28.09.2016 r. godz.: 11:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104

66 - 100 Sulechów

 

Data: 28.09.2016 r. godz.: 12:00

INFORMACJE:
 

Numer rejestru: ZP.2390-30/16/K.TI                                                   Sulechów, dnia 23.09.2016 r.

                                                                                           

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 22.09.2016., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

ZESTAW I

Pytanie 1: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 3 ust 1 lit. b) oraz § 3 ust 4 – Z uwagi na wymóg udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo – rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową otrzymanych od właściwego OSD, zwracamy się z pytaniem czy wskazanie w wystawionych fakturach okresu rozliczeniowego, ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej dla poszczególnych punktów poboru będzie wystarczającym spełnieniem warunku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania następujących danych pomiarowo-rozliczeniowych zgodnych z danymi OSD, tj.: okres rozliczeniowy, ilość zużytej energii elektrycznej, ceny jednostkowe dla poszczególnych punktów poboru, grupę taryfową, kod PPE, nazwę obiektu oraz wartość netto.

Pytanie 2: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 4 ust 5 – z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowana przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: ” W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 5 ust 2 – Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem środków?

Odpowiedź: Zamawiający zawsze kontroluje wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami.

Pytanie 4: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 5 ust 3 – Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Katalog zmian umowy został określony w § 9 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie 5: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 6 ust 1 – Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo – rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące, 6 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo – rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdziału 3 SIWZ, pkt 4: Opis przedmiotu zamówienia - dla poszczególnych punktów poboru energii przyjęty jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający posiada zawarte umowy dystrybucyjne, które uwzględniają obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych.

Pytanie 6: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 6 ust 3 – wnosimy o doprecyzowanie ustępu o treści: „po otrzymaniu danych pomiarowych od OSD.”

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że § 6 ust 3 brzmi następująco: „Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.” Wymieniona w pytaniu fraza nie występuje w cyt. paragrafie.

Pytanie 7: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 6 ust 6 – Zamawiający określił dzień zapłaty faktury VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Jednocześnie wnosimy o określenie, co przez zwrot „prawidłowo wystawiona faktura” Zamawiający rozumie. Czy ma to być faktura sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy ewentualnie będą inne kryteria determinujące ocenę Zamawiającego co do nieprawidłowego sporządzenia faktury.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż „za prawidłowo wystawiona fakturę” Zmawiający rozumie fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trym zakresie.

Pytanie 8: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 6 ust 8 – Zgodnie z zawartymi GUD z poszczególnymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych Wykonawca nie może dokonywać sam szacowania zużycia a jedynie dokonywać rozliczeń zgodnie z otrzymanymi danymi pomiarowymi poprzez dostosowane systemy informatyczne do w/w celów. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w ustępu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 6 ust 9 – wnosimy o doprecyzowanie ustępu o treści: „po otrzymaniu skorygowanych danych pomiarowych od OSD”.

Odpowiedź: Zamawiający uznaje zapisy § 6 ust 9 za czytelne i niewymagające doprecyzowania. Jednocześnie informujemy, że zapis § 6 ust 9 brzmi następująco: „W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.”

Pytanie 10: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 7 ust 1 – Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie obowiązku z 14 dniowym wyprzedzeniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wstrzymania dostawy energii. Zgodnie z art. 6b ust 3 powyższe dotyczy tylko odbiorców w gospodarstwie domowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 7 ust 1 – Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej – zgodnie z dyspozycją art. 4j ust 6 ustawy Prawo energetyczne – 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 17.10.2016 r. nie jest możliwy do spełnienia prze z Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.12.2016 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem 4 SIWZ zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 17.10.2016 r. do 30.04.2018 r. z zastrzeżeniem, iż sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy (istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie.

Pytanie 12: Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy - § 8 ust 5 – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13: Załącznik nr 6 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Czy wskazane w załączniku grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi w OSD oraz czy wyłoniony w postępowaniu Wykonawca ma wystąpić o ich zmianę?

Odpowiedź:

Wskazane w załączniku grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi w OSD i nie wymagają zmian.

Pytanie 14: Zwracam się z prośbą o wskazanie Operatora Systemu Dystrybucji, na którego terenie znajdują się punkty poboru. Informacja ta jest niezbędna do weryfikacji przez Wykonawcę, czy posiada zawarte umowy GUD, a tym samym, czy ma możliwość realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, jednostka organizacyjna: Zakład Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych, 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 15.

Pytanie 15: Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumenty jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest to kolejna zmiana sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że po ogłoszeniu upadłości przez wyłonionego w ramach procedury przetargowej sprzedawcy energii, Zamawiający zawarł na okres wyłonienia kolejnego sprzedawcy umowy rezerwowe w ramach zawartych umów dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucji.

Pytanie 16: Czy zamawiający ma zawarte umowy / aneksy w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych, które opóźnią rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów /  aneksów w ramach akcji promocyjnych / programów lojalnościowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie zawierał ww. rodzajów umów.

Pytanie 17: Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na okres określony czy nieokreślony? Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowy z OSD w terminie umożliwiającym skuteczna realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dwie umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony.

Pytanie 18: Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulację w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazywane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 19: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „ W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20: W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowania ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

Odpowiedź: Zamawiający uznaje za wystarczający do oszacowania wartości zamówienia załączony do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21: Dot. Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań?

Odpowiedź: Zamawiający określił wzór pełnomocnictwa stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, który uznaje za obowiązujący.

Pytanie 22: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Tak.

ZESTAW II

Pytanie 1: W związku z określeniem maksymalnej wartości umowy w postępowaniach w par. 5 ust 2, końcowy termin jej obowiązywania również musi uwzględniać tę okoliczność. Ewentualnie wnoszę o zastąpienie słowa „maksymalna” słowem „szacunkowa”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy par. 5 ust 2.

Pytanie 2: Czy umowy dystrybucyjne dla wszystkich PPE są zawarte na czas nieokreślony?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Tak.

Załącznik:

- Wzór pełnomocnictwa

 


 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE”, zostały złożone cztery oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.09.2016 r., o godz. 12:00.      

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: 216 607,34 zł brutto

Zestawienie ofert z dnia 28.09.2016 r.                

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności Termin wykonania
1

GREEN SA

ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

211 806,50 zł. 30

zgodny z wymogami SIWZ tj.

do 30.04.2018 r.

2

Energia Polska Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław

210 399,83 zł. 30

zgodny z wymogami SIWZ tj.

do 30.04.2018 r.

3

ENERGA OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

214 921,31 zł. 30

zgodny z wymogami SIWZ tj.

do 30.04.2018 r.

4

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

PGE Obrót S. A.

Oddział z siedzibą w Warszawie

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

217 835,15 zł. 30

zgodny z wymogami SIWZ tj.

do 30.04.2018 r.

 


 

 

Numer rejestru: ZP.2390-30/16/K.TI                                                                                                           Sulechów, 05.10.2016 r.  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE”, została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę: Energia Polska Sp. z o. o. Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław.

2.  Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została wykluczona z postępowania, ani odrzucona.

3.  Jednocześnie informuję, iż w prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert zostały złożone cztery oferty. 

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

wg kryterium „cena”

Liczba przyznanych punktów

wg kryterium „termin płatności”

Razem
1

GREEN SA

ul. Antoniego Słonimskiego 6,

50-304 Wrocław

94,36 5 99,36
2

Energia Polska Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław

95 5 100
3

ENERGA OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

93,00 5 98,00
4

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

PGE Obrót S. A.

Oddział z siedzibą w Warszawie

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

91,75 5 96,75

 

 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA:
Ogłoszenie nr 328910 - 2016 z dnia 2016-10-24 r.
Sulechów: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 310376 - 2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej  51, 66100   Sulechów, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.2390-30/16/K.TI
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego obejmująca sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej dla poniższych punktów poborowych. 2. Punktów poboru energii elektrycznej jest 14: - 6 punktów pomiarowych w taryfie C 12A – zasilające: obiekty dydaktyczne, salę gimnastyczną oraz ośrodek jeździecki w Kalsku, - 3 punkty pomiarowe w taryfie C 21 – zasilające obiekty dydaktyczno – administracyjne - 1 punkt pomiarowy w taryfie C 22A – zasilający budynek dydaktyczno-administracyjny - 3 punkty pomiarowych w taryfie G 11 –zasilający domy studenta ( 3 szt.) oraz budynek dydaktyczno - administracyjny - 1 punkt pomiarowy w taryfie B 21 – zasilające budynki dydaktyczne 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Uwaga: Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 6 poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10% punktów odbioru energii. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. 2.2. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 2.3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania umowy dla wszystkich punktów pomiarowych wynosi 816 890 kWh. 2.4. Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 2.5. Energia elektryczna musi spełnić standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm., zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi do niej rozporządzeniami i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 2.6. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy o świadczeniu usług dystrybucji zawartej przez PWSZ w Sulechowie z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po wystawieniu faktur rzeczywistych). 4. Dla poszczególnych punktów poboru energii przyjęty jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy. 5. Zamawiający posiada w grupie taryfowej B21 układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3 Dodatkowe kody CPV: 09300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2016 IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT171056.77 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Energia Polska Sp.z o.o.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,  al. Kasztanowa 5,  53-125 ,  Wrocław,  kraj/woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 171056.77 Oferta z najniższą ceną/kosztem 171056.77 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177101.75 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.