Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania: ZP.2390-15/16/R.IZ Data ogłoszenia: 12.10.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”

Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją.

Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym.

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 20.10.2016 r. godz.: 12:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 20.10.2016 r. godz.: 13:00

INFORMACJE:

Numer rejestru: ZP.2390-15/16/R.IZ                                                                                                   20.10.2016 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”:

Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją.

Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym.

- zostały złożone 4 oferty, w tym na Część 1: wpłynęła 1 oferta, na Część 2: wpłynęły 3 oferty

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.10.2016 r., o godz. 13:00.      

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: 174 043,29 zł brutto, w tym:

- na realizację części 1: 149 263,78 zł brutto

- na realizację części 2: 24 779,51 zł brutto

Zestawienie ofert z dnia 20.10.2016 r.                

 

Nr oferty Numer części: Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności Termin wykonania Gwarancja
1 2

LABSYSTEM s. c.

E. Superata, M. Martini

ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków

15 707,70

Zgodny z wymogami siwz:

21 dni

do 4 tygodni 24 miesiące
2 2

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

14 907,39

Zgodny z wymogami siwz:

21 dni

do 4 tygodni 12 miesięcy
3 1

PRO-ENVIRONMENT POLSKA Sp. Z o.o.

Ul. Żwirki I Wigury 101, 02-089 Warszawa

137 462,34

Zgodny z wymogami siwz:

21 dni

do 8 tygodni 12 miesięcy
4 2

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Ul. Polna 21, 87-100 Toruń

14 319,26

Zgodny z wymogami siwz:

21 dni

do 4 tygodni 24 miesiące

 

 


 

Numer rejestru: ZP.2390-15/16/R.IZ                                                        Sulechów, dnia 28.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”: Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją; Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym”, zostały wybrane następujące oferty:

Część 1:

Nr oferty: 3

Nazwa i adres Wykonawcy: PRO-ENVIRONMENT POLSKA Sp. z o.o. ul. Żwirki I Wigury 101, 02-089 Warszawa

Część 2:

Nr oferty: 4

Nazwa i adres Wykonawcy: Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Uzasadnienie:

Oferty w części: 1 i 2 zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w siwz. Ponadto Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

2. Jednocześnie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu zostały złożone cztery oferty: 1 oferta na część 1 oraz 3 oferty na część 2.

3. Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została wykluczona z postępowania, ani odrzucona.

4. Zestawienie ofert w części 1:

Numer oferty Firma oraz adres Wykonawcy Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena” Liczba przyznanych punktów wg kryterium „Termin dostawy” Liczba przyznanych punktów wg kryterium „Gwarancja” RAZEM
1

PRO-ENVIRONMENT

POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki I Wigury 101 02-089 Warszawa

60 15 5 80

5. Zestawienie ofert w części 2:

Numer oferty Firma oraz adres Wykonawcy Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena” Liczba przyznanych punktów wg kryterium „Gwarancja” RAZEM
1

LABSYSTEM s. c.

E. Superata, M. Martini

ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków

54,70 20 74,7
2

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

57,63 20

77,63

3

Alchem Grupa Sp. z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

60 20 80

6. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), umowa w części 1 z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Umowa w części 2 z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Ogłoszenie nr 342031 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.

 

Sulechów: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją. Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym." OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 322248 - 2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej  51, 66100   Sulechów, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją. Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym."
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.2390-15/16/R.IZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych składająca się z następujących części: Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją. Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym. 2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w rozdziale 3 punkt 3 niniejszej SIWZ, tj. w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej części, stanowiącymi jednocześnie zestawienia parametrów wymaganych. 3. Zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części obejmuje: a) dostawę sprzętu tj. zakup, transport, rozpakowanie, ustawienie przedmiotowego sprzętu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu – dotyczy wszystkich części. b) montaż - instalację, uruchomienie, sprawdzenie działania sprzętu oraz szkolenie obsługi (dotyczy części 1) 4. Podane w rozdziale 3 - punkt 3 parametry stanowią parametry minimalne dla poszczególnych części. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy zachowaniu dokładności i funkcjonalności opisanego asortymentu. 5. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancja producenta. 6. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia. 7.W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnych przeglądów serwisowych/ gwarancyjnych, w tym wymiany odpowiednich elementów urządzenia, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia, w miejscu użytkowania i zgodnych z zaleceniami Producenta i przez okres udzielonej przez niego gwarancji. Ponadt w odniesieniu do części 1 Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5 Dodatkowe kody CPV: 38432200-4, 39711100-0, 31515000-9, 38436000-0,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2016 IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT121352.67 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie PRO-ENVIRONMENT SP. Z O.O.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,  ul. Żwirki i Wigury 101,  02-089,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 137462.34 Oferta z najniższą ceną/kosztem 137462.34 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 137462.34 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/11/2016 IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT20145.94 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Alchem Grupa Sp. z o.o.,  ,  ul. Polna 21,  87-100,  Toruń,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14319.26 Oferta z najniższą ceną/kosztem 14319.26 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15707.70 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.