Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania: ZP.2390-16/16/R.IP                                                               Data ogłoszenia: 14.11.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale

Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej

Część 4: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu”

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104, 66 - 100 Sulechów

Data: 23.11.2016 r. godz.: 11:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 105, 66 - 100 Sulechów

Data: 23.11.2016 r. godz.: 12:00

INFORMACJE:

Numer rejestru: ZP.2390-16/16/R.IP                                                                                                                                                   Sulechów, dnia 18.11.2016 r.

                                                                                           

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale

Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej

Część 4: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniach: 16.11.2016 r. i 17.11.2016 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

ZESTAW I

Pytanie 1: Czy w części 2 (Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale) można pominąć wymóg montażu urządzenia?

Odpowiedź: TAK, jeśli specyfika dostawy nie wymaga montażu urządzeń.

ZESTAW II

Pytanie 1. pkt 2: 1.2.Sonda wiatraczkowa

W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest wskazana sonda wiatraczkowa o średnicy 100mm z zakresem 0,6..25m/s; -10…+70ºC.

Z uwagi na fakt, że nie występują sondy wiatraczkowe o średnicy 100mm do pomiaru prędkości przepływu powyżej 15..20m/s (co bezpośrednio wynika z ograniczeń w wytrzymałości mechanicznej w związku z prędkością obwodową wiatraczka), natomiast opisane parametry odpowiadają sondzie kanałowej o średnicy wiatraczka 16mm, czy Zamawiający mógłby wskazać czy nastąpiła pomyłka w opisie parametrów granicznych i ma być zaoferowana sonda wiatraczkowa o średnicy 16mm, czy jednak sonda o średnicy 100mm z zastrzeżeniem, że jej zakres pomiarowy wynosi 0,1..15m/s; 0…+60ºC, a dokładność ±(0,1 m/s +1,5% odczytu); ±0,5°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla: sondy wiatraczkowej o średnicy 100 mm następujące parametry i zakresy pomiarowe:

- prędkość przepływu  0,1..15m/s; 0…+60ºC,  dokładność ±(0,1 m/s +1,5% odczytu); ±0,5°C?

Pytanie 2. pkt 3: 1.3. Sonda pomiaru wilgotności i temperatury

W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest: „dokładność 1%”.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sondy cyfrowej o zakresie pomiarowym 0..100% wilg. wzg. oraz dokładności:

±(1,0 % wilg.wzgl. + 0,7% odczytu) 0 do 90 % wilg.wzgl.;

±(1,4 % wilg.wzgl. + 0,7% mierz. wart.) 90 do 100 % wilg.wzgl.)?

Powyższa dokładność, z uwagi na technologię cyfrową sondy, odnosi się do całego toru pomiarowego łącznie z miernikiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla: Sondy pomiaru wilgotności i temperatury  poniższe zakresy pomiarowe i dokładność:

- wilgotność:  0..100% wilg. wzg. oraz dokładności:

±(1,0 % wilg.wzgl. + 0,7% odczytu) 0 do 90 % wilg.wzgl.;

±(1,4 % wilg.wzgl. + 0,7% mierz. wart.) 90 do 100 % wilg.wzgl.

Pytanie 3. pkt 4: 1.4. Termiczna sonda pomiaru przepływu (prędkość, temperatura)

W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest zakres pomiarowy „- prędkość przepływu: od ,15…20m/s, dokładność ±(0,3 + 5% odczytu)Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sondy cyfrowej o zakresie pomiarowym 0..20m/s oraz dokładności ±(0,03 m/s +5% mierz. wart.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla: Termiczna sonda pomiaru przepływu (prędkość, temperatura)  poniższe zakresy pomiarowe i dokładność:

- prędkość przepływu 0..20m/s oraz dokładności ±(0,03 m/s +5% mierz. wart.)

Pytanie 4. pkt 5: Sonda cyfrowa, kompaktowa do  pomiaru jakości powietrza w kanale wentylacyjnym:

W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest:

Pomiar zintegrowany: dwutlenek węgla CO2 , temperatura, wilgotność, ciśnienie absolutne

Jednocześnie w opisie zakresów pomiarowych pojawia się dodatkowy parametr jakim jest „różnica ciśnień -100 …+100hPa”.

Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając w opisie różnicy ciśnień odnoszący się do ww. sondy?

Informujemy, że pomiar różnicy ciśnień (-100…+100 hPa) jest zintegrowany w mierniku poz.1 załącznika nr 1a

W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest:

stężenie  dwutlenku węgla CO2 : od  0 ….. +5 000 ppm  CO2, dokładność ± (50ppm  CO2  ± 3%m.w. odczytu) dla  od  0 do  + 5 000ppm  CO2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sondy cyfrowej o zakresie pomiarowym 0…10000 ppm CO2 oraz dokładności ±(75 ppm CO2 +3 % mierz. wart.)  0 do +5000 ppm CO2; ±(150 ppm CO2 +5 % mierz. wart.)  5001 do +10000 ppm CO2)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dla pozycji: Sonda cyfrowa, kompaktowa do pomiaru jakości powietrza w kanale wentylacyjnym poniższy zakres pomiarowy i dokładność oraz brak pomiaru różnicy ciśnień:

- stężenie CO2:  0…10000 ppm CO2 oraz dokładności ±(75 ppm CO2 +3 % mierz. wart.)  0 do +5000 ppm CO2; ±(150 ppm CO2 +5 % mierz. wart.)  5001 do +10000 ppm CO2

oraz

- bez pomiaru różnicy ciśnień  (-100…+100 hPa)  


Numer rejestru: ZP.2390-16/16/R.IP                                                                                                                                                       Sulechów, dnia 18.11.2016 r.

                                                                                           

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale

Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej

Część 4: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 18.11.2016 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Niniejszym kierujemy następujące pytania oraz uwagi dotyczące wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ):

Pytanie 1. par. 3:

Prosimy o dopisanie punktu w brzmieniu: „Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru sprzętu, montażu oraz szkolenia pracowników w ciągu 2 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 2. par. 6 pkt. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6):

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień Umowy poprzez dodanie ustępu o następującej treści „Odstąpienie od umowy zostanie poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania, mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcia uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenia istnienia przesłanek naliczenia kary umownej za odstąpienia od umowy. Nienależyte wykonanie umowy, za które wykonawca obłożony jest karami umownymi, nie mogą być przesłanką odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.” ? Zapis taki jest w naszym przekonaniu konieczny biorąc pod uwagę, że kara umowna powinna przysługiwać tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli niewykonanie zobowiązania nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3. par. 6 pkt. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6):

Prosimy o dodanie ustępu, który doprecyzuje odpowiedzialność za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego, w brzmieniu;

Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku powstania z winy Zamawiającego zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego w Umowie kar umownych oraz kar za niewykonanie i odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, nie dotyczy sytuacji w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (np. siła wyższa, bezprawne działanie osób trzecich). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): ‘’jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się.’’

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie 4 informujemy, że przesłanki dochodzenia roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy oraz kar umownych wynikają z postanowień zawartej przez strony umowy, a w zakresie w niej nieuregulowanym – z obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający potwierdza powyższe tylko w sytuacji, w której niewykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich), przy założeniu, że Wykonawca dochował należytej staranności przy realizacji umowy.

Przypominamy również, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 300/01

„Z art. 471 k.c. wynika, że dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej nie tylko jego zawinionym zachowaniem, ale także innymi okolicznościami. Przepis art. 473 k.c. zaś jednoznacznie pozwala na to, aby krąg okoliczności, o których mowa w art. 471 k.c. został przez ustawę lub umowę stron rozszerzony” (M.Prawn.2007/10/573).


Numer rejestru: ZP.2390-16/16/R.IP                                                                                                                                                          23.11.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale

Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej

Część 4: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu”

- zostały złożone 3 oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.11.2016 r., o godz. 12:00.      

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia łącznie wynosi: 49 528,41 zł brutto, w tym:

Część 1: 29 520,00 zł, Część 2: 3 329,61 zł, Część 3: 5 535,00 zł, Część 4: 11 143,80 zł.

Zestawienie ofert z dnia 23.11.2016 r. odczytanych na sesji otwarcia ofert.                      

Nr oferty Numer części Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności Termin wykonania Gwarancja
1 Część 2

MERSERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

u. Gen. Wł. Andersa 10

00-201 Warszawa

4825,29,-

Zgodny z wymogami siwz:

21 dni

28 dni 12 miesięcy
2 Część 4

TEST-THERM Spółka z o.o.

Ul. Friedleina 4-6

30-009 Kraków

10 880,00,-

Zgodny z wymogami siwz:

21 dni

21 dni 12 miesięcy
3 Część 1

TESTO Sp. z o.o.

Ul. Wiejska 2,

05-802 Pruszków

22 657,09,-

Zgodny z wymogami siwz:

21 dni

7 dni 12 miesięcy

Numer rejestru: ZP.2390-16/16/R.IP                                                                                                                                          Sulechów, dnia 05.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale; Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej; Część 4: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu”, zostały wybrane następujące oferty:

Część 1:

Nr oferty: 3

Nazwa i adres Wykonawcy: TESTO Sp. z o.o. ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków

Część 2:

Nr oferty: 1

Nazwa i adres Wykonawcy: MERSERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Gen. Wł. Andersa 10, 00-201 Warszawa

Część 4:

Nr oferty: 2

Nazwa i adres Wykonawcy: TEST-THERM Spółka z o.o. ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków

Uzasadnienie:

Oferty w części: 1, 2 i 4 zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w siwz. Ponadto Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

2. Jednocześnie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu zostały złożone trzy oferty: 1 oferta na część 1, jedna oferta na część 2 i jedna oferta na część 4.

3. Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została wykluczona z postępowania, ani odrzucona.

4. Część 3 – postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

5. Zestawienie ofert i przyznana punktacja:

Numer oferty Numer części Firma oraz adres Wykonawcy Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena” Liczba przyznanych punktów wg kryterium „Termin dostawy” RAZEM
1 Część 2

MERSERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

u. Gen. Wł. Andersa 10

00-201 Warszawa

60 5 65
2 Część 4

TEST-THERM Spółka z o.o.

Ul. Friedleina 4-6

30-009 Kraków

60 5 65
3 Część 1

TESTO Sp. z o.o.

Ul. Wiejska 2,

05-802 Pruszków

60 40 100

                                                                                                                           

6. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), umowy w części 1, 2 i 4 z wybranymi Wykonawcami mogą zostać zawarte w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

WYNIK POSTĘPOWANIA:
Ogłoszenie nr 366162 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.
Sulechów: „Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej Część 4: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 342321-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej  51, 66100   Sulechów, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej Część 4: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.2390-16/16/R.IP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, składająca się z następujących części: Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale, Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej, Część 4: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu”. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w Załącznikach nr: a)1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 1 niniejszego postępowania, b)1b do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 2 niniejszego postępowania, c)1c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 3 niniejszego postępowania d)1d do SIWZ– opis przedmiotu zamówienia dla części 4 niniejszego postępowania - opisy przedmiotu zamówienia stanowią jednocześnie zestawienie parametrów wymaganych. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem. 4. Miejsce dostawy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Instytut Politechniczny, ul. Armii Krajowej 50 66-100 Sulechów, pok. 3. 5. Gwarancja: 12 miesięcy dla całego asortymentu (dla wszystkich części).
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 38540000-2 Dodatkowe kody CPV: 38552000-9, 38410000-2, 31600000-2, 39717000-1, 33141641-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2016 IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT24000.00 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie TESTO Sp. z o.o. ,  ,  ul. Wiejska 2,  05-802,  Pruszków,  kraj/woj. mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22657.12 Oferta z najniższą ceną/kosztem 22657.12 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22657.12 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2016 IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2707.00 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie MERSERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  ,  ul. Gen. Wł. Andersa 10,  00-201 ,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4825.29 Oferta z najniższą ceną/kosztem 4825.29 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4825.29 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej
Postępowanie/część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT4500.00 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert0 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie ,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy Oferta z najniższą ceną/kosztem > Oferta z najwyższą ceną/kosztem Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Zestaw do pomiaru zapylenia i natężenia hałasu
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2016 IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT9060.00 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie TEST-THERM Spółka z o.o.,  ,  Ul. Friedleina 4-6,  30-009,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10880.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 10880 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10880 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.