Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania: ZP.2390-17/16/R.IZ Data ogłoszenia: 07.12.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66 - 100 Sulechów
tel (068) 352 84 18,
fax (068) 352 84 19
www.pwsz.sulechow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

„Dostawa analizatora składu masy ciała wraz z oprogramowaniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 15.12.2016 r. godz.: 12:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 105 66 - 100 Sulechów

Data: 15.12.2016 r. godz.: 13:00

INFORMACJE:

Nr postępowania: ZP.2390-17/16/R.IZ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa analizatora składu masy ciała wraz z oprogramowaniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”,, została złożona jedna oferta.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.12.2016 r., o godz. 13:00.      

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: 12 000,00 zł brutto

Zestawienie ofert z dnia 15.12.2016 r.                

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności Gwarancja Termin wykonania
1

MEDKONSULTING TANITA POLSKA

SARA WYLEGALSKA

ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21,

61-407 Poznań

11 664,00,- 14 dni 36 miesięcy 6 dni


 

Numer rejestru:    ZP.2390-17/16/R.IZ                                                                                                                                     Sulechów, dnia 16.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEG

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa analizatora składu masy ciała wraz z oprogramowaniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: MEDKONSULTING TANITA POLSKA SARA WYLEGALSKA ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21, 61-407 Poznań.

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ Wykonawca ten spełnił wszystkie warunki postawione w siwz. Ponadto Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

Jednocześnie informuję, iż w prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta:

Numer oferty Firma oraz adres Wykonawcy Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena”

Liczba przyznanych punktów wg kryterium

„termin dostawy”

Razem
1

MEDKONSULTING TANITA POLSKA SARA WYLEGALSKA

ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21,

61-407 Poznań

60 pkt 40 pkt 100 pkt

WYNIK POSTĘPOWANIA:
Ogłoszenie nr 1118 - 2017 z dnia 2017-01-03 r.
Sulechów: Dostawa analizatora składu masy ciała wraz z oprogramowaniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 360610-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej  51, 66100   Sulechów, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa analizatora składu masy ciała wraz z oprogramowaniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.2390-17/16/R.IZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa analizatora składu masy ciała wraz z oprogramowaniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. 2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz rzeczowo – cenowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego przedstawił: opis techniczny zaoferowanego sprzętu – w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim). 5. Miejsce dostawy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku, Kalsk 67, 66-100 Sulechów. 6. Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, posiadająca odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. 7. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. 8. Po zrealizowaniu przedmiot umowy Wykonawca dostarczy instrukcje i opisy techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim. 9. Maksymalna wymagana przez Zamawiającego Gwarancja: 36 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 38432000-2 Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2016 IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT11111.11 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie MEDKONSULTING TANITA POLSKA SARA WYLEGALSKA,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,  ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21,  61-407,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11664.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 11664.00 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11664.00 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami