Szybka wyszukiwarka

 
 

Nr postępowania: ZP.2390-28/17/R.IZ

Data ogłoszenia: 26.05.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

„Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii

Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub równoważnych

Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Część 5: Dostawa elementów   doposażenia podajnika próbek   headspace TurboMatrix HS40

Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 13.06.2017 r. godz.: 12:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 105 66 - 100 Sulechów

Data: 13.06.2017 r. godz.: 13:00

INFORMACJE:

 Uwaga: w celu otwarcia opisów przedmiotu zamówienia w wersji edytorkiej zaleca się korzystanie z przegladarki internetowej: Mozilla


Numer rejestru:  ZP.2390-28/17/R.IZ                                                                                                                                                                                    Sulechów, 31.05.2017 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii

Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub równoważnych

Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Część 5: Dostawa elementów doposażenia podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40

Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych”

Zamawiający, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 poz. 2164, ze zm.), dokonuje zmiany treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamiana dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 5 niniejszego postępowania, tj. zmianie ulega treść załącznika nr 1e do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych.

W wyniku dokonanej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w Części 5 postępowania, zmianie ulegają zapisy następujących rozdziałów SIWZ:

Rozdział 3 pkt 12 SIWA otrzymuje brzmienie:

  1. „Gwarancja:

   Część 1:12 miesięcy

   Część 2: 24 miesiące

   Część 3: dla pozycji 42 i 43 – 12 miesięcy

   Część 4: 12 miesięcy

   Część 5: 12 miesięcy

   Część 6: 24 miesiące”

Rozdział 10 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

11. „Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

Nazwa i adres Wykonawcy

Tel./fax

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Ul. Armii Krajowej 48

66-100 Sulechów

Skrzydło „D” pok. 104

Oferta przetargowa: Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - część* ……”, nie otwierać przed 13.06.2017 r. godz. 13:00

*Wskazać część o którą ubiega się Wykonawca”

Rozdział. 11 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 1. „Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 48 pok. nr 104, w terminie do dnia 13.06.2017 r. do godz. 12:30.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.06.2017 r. o godz. 13:00 w pok. 105, przy ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów”.

Rozdział 13 pkt 2 lit b) otrzymuje brzmienie:

b) „Liczba punktów w kryterium: „Dodatkowy okres gwarancji” (OFG) liczona będzie według wzoru:  

 1. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium oceny ofert odrębnie dla każdej części.

  Okres gwarancji przyjęty przez Zamawiającego w odniesieniu do części 1, 3, 4 wynosi 12 miesięcy.

  Okres gwarancji przyjęty przez Zamawiającego w odniesieniu do części 2 i 6 wynosi 24 miesięcy.

  Okres gwarancji przyjęty przez Zamawiającego w odniesieniu do części 5 wynosi 12 miesięcy.

  - Przedłużenie termin gwarancji o dodatkowe 6 miesięcy – 5 pkt. = 5%,

  - Przedłużenie terminu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy – 20 pkt. = 20%,

  - Przedłużenie terminu gwarancji o dodatkowe 24 miesiące – 40 pkt. = 40%

    Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt. = 40%.”

 

Zmianie ulega również zapis pkt-u 5 Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy:

„5. Okres gwarancji dla części 1, 3 i 4 wynosi 12 miesięcy, dla części 2 i 6 – 24 miesiące, natomiast dla części 5 – 12 miesięcy”.

Wykonawca chcąc przystąpić do postępowania przetargowego zobowiązany jest do złożenia oferty w oparciu o nowy, poprawiony załącznik nr 1e do SIWZ oraz o nowy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.


  Numer rejestru: ZP.2390-28/17/R.IZ                                                                                                                                           Sulechów, dnia 02.06.2017 r.

                                                     ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

„Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii

Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub równoważnych

Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Część 5: Dostawa elementów doposażenia podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40

Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniach: 31.05.2017 oraz 01.06.2017 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zestaw I

Dotyczy: Część 3 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Pytanie 1: Pozycja nr 4 – bibuła jakościowa – proszę o doprecyzowanie pytania- zwykle bibuła jakościowa występuje w arkuszach 45x56cm , czy taka bibuła ma być zaoferowana? Czy to ma być bibuła jakościowa średnia?

Odpowiedź: bibuła filtracyjna jakościowa 65g/m100 ark. 45x56 cm.

Pytanie 2: Pozycja nr 11 – ezy jednorazowe sterylne wraz z uchwytami – proszę o doprecyzowanie pytania, ponieważ ezy jednorazowe sterylne produkowane są z polistyrenu i pakowane w opakowaniach po min. 10 sztuk. Ezy z drutu kanthalowego nie są sterylne, a uchwyt do nich jest osobną pozycją. Które mają być zaoferowane?

Odpowiedź: ezy z drutu kanthalowego, niesterylne, bez uchwytu.

Pytanie 3: Pozycja nr 17 – płytki Petriego – proszę o podanie jakie mają być płytki- płytki PS występują zwykle w rozmiarze 90x14,2 mm lub 55x14,2mm. Czy płytki maja być sterylne czy aseptyczne. Czy można zaproponować opakowanie 400 szt.

Odpowiedź: płytki Petriego, sterylne, w rozmiarze 90mm X 14,2 mm.

Pytanie 4: Pozycja nr 19 i 20 – nakrętki na słoiki do sterylizacji – proszę o doprecyzowanie jakiego typu nakrętki mają to być? Metalowe czy z tworzywa sztucznego? Proszę o przykładowy numer katalogowy.

Odpowiedź: nakrętki metalowe, przykładowy nr katalogowy 598-N1.

Pytanie 5: Pozycja nr 27 – sączki jakościowe miękkie – proszę o podanie wymiaru średnicy sączka.

Odpowiedź: średnica sączka 3w Ø 125mm.

Pytanie 6: Pozycja nr 28 – filtry do dejonizatora wody SolPure 7 – proszę o podanie jakiego typu ma być to filtr – czy ma być to filtr węglowy czy mechaniczny?

Odpowiedź: Filtr wstępny węglowy.

Pytanie 7: Pozycja nr 36 – rękawiczki lateksowe diagnostyczne – proszę o informację czy rozmiar S jest prawidłowy i występuje w obu pozycjach?

Odpowiedź: w pozycji 36 prawidłowy rozmiar to „L”.

Zestaw II

Dotyczy: Część 4 - Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Pytanie 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29 do oddzielnej części?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

ZESTAW III

Dotyczy: Załącznik nr 1a SIWZ; część 1: Doposażenie pracowni chromatografii

Pytanie 1 – Zestaw do oznaczania aminokwasów

W opisie technicznym pojawił się następujący zapis: roztwór wzorców aminokwasów. Czy jest możliwość zaoferowania mieszaniny wzorcowej aminokwasów?

Odpowiedź: Tak jest możliwe.

Pytanie 2 – Zestaw do oznaczania aminokwasów

W opisie technicznym pojawił się następujący zapis: mikrodozownik o pojemności 20 – 100 ml. Czy jest możliwość zaoferowania mikrodozownika o pojemności 20 – 100 ml? Nazwa tego urządzenia wskazuje na możliwość dozowania objętości mikrolitrowych. Czy Zamawiający miał na myśli objętości mikrolitrowe czy mililitrowe?

Odpowiedź: Tak jest możliwa, Zamawiający miał na myśli mikrolitrowe.


Numer rejestru: ZP.2390-28/17/R.IZ                                                                                                                                                             Sulechów, 14.06.2017 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii; Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub równoważnych; Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego; Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych; Część 5: Dostawa elementów doposażenia podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40; Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych”

 

- zostało złożonych 5 ofert

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.06.2017 r., o godz. 13:00       

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia łącznie wynosi: 283 800,00 zł brutto, w tym:

Część 1 – 18 700,00

Część 2 – 6 300,00

Część 3 – 22 000,00

Część 4 – 205 000,00

Część 5 – 27 000,00

Część 6 – 4 800,00

Zestawienie ofert z dnia 13.06.2017 r. odczytanych na sesji otwarcia ofert.                      

Nr oferty

Numer części

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności

Termin wykonania

Gwarancja

Dodatkowy okres gwarancji

1

Część 3

Tesora Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

41 323,12 zł

do 14 dni

30 dni

12 miesięcy

24 miesiące

2

Część 1

„SHIM-POL A. M. Borzymowski”

E. Borzymowska-Reszka,       A. Reszka Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin k. Warszawy

16 605,00 zł

do 14 dni

30 dni

12 miesięcy

---

3

Część 2

MERC Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

3 243,51 zł

do 14 dni

30 dni

24 miesiące

24 miesiące

4

Część 3

Część 4

Część 6

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

Oddział Wielkopolska

ul. Długa 19,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 3 – 24 205,63 zł

Część 4 – 198 015,65 zł

Część 6 –                   4 638,63 zł

do 14 dni

30 dni

Część 3 - 12 miesięcy

Część 4 -12 miesięcy

 

Część 6 – 24 miesiące

---

5

Część 1

Część 5

Pro-Environment

Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

Część 1 – 29 384,70 zł

Część 5 - 29 200,00 zł

do 14 dni

30 dni

Część 1 – 12 miesięcy

Część 5 – 12 miesięcy

Część 1 – 12 miesięcy

Część 5 – 12 miesięcy


Numer rejestru: ZP.2390-28/17/R.IZ                                                                                                                                                      Sulechów, dnia 06.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii; Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub równoważnych; Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego; Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych; Część 5: Dostawa elementów doposażenia podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40; Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych”, zostały wybrane następujące oferty:

Część 1:

Nr oferty: 2

Nazwa i adres Wykonawcy: „SHIM-POL A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin k. Warszawy

Część 2:

Nr oferty: 3

Nazwa i adres Wykonawcy: MERC Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

Część 4 i 6:

Nr oferty: 4

Nazwa i adres Wykonawcy: ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Oddział Wielkopolska ul. Długa 19, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 5:

Nr oferty: 5

Nazwa i adres Wykonawcy: Pro - Environment Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Uzasadnienie:

Oferty w części: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w siwz. Ponadto Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

    2. Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została wykluczona z postępowania, ani odrzucona.

3. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 3 niniejszego postępowania. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), ponieważ cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

     4. Zestawienie ofert i przyznana punktacja:

Numer oferty

Numer części

Firma oraz adres Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena”

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „dodatkowy okres gwarancji”

RAZEM

1

Część 3

Tesora Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

Postępowanie unieważnione w części 3

2

Część 1

„SHIM-POL A. M. Borzymowski”

E. Borzymowska-Reszka,  A. Reszka Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin k. Warszawy

Część 1 – 60,00

Część 1 – punktów nie przyznano

Część 1 – 60,00

3

Część 2

MERC Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

Część 2 – 60,00

Część 2 – 40,00

Część 2 – 100,00

4

Część 3

Część 4

Część 6

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

Oddział Wielkopolska

ul. Długa 19,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 3 – Postępowanie unieważnione w części 3

Część 4 – 60,00

Część 6 - 60,00

Część 4 i 6 – punktów nie przyznano

Część 4 – 60,00

Część 6 – 60,00

5

Część 1

Część 5

Pro-Environment

Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

Część 1- 34,20

Część 5 – 60,00

Część 1 – 20,00

Część 5- 20,00

Część 1 – 54,20

Część 5 – 80,00

5. Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), umowy w części 2, 4, 5 i 6 z wybranym Wykonawcą mogą zostać zawarte w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. W odniesieniu do części 1 umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (art. 94 ust 1 pkt 1a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

WYNIK POSTĘPOWANIA:

 

Ogłoszenie nr 112353 - 2017 z dnia 2017-07-26 r.

Sulechów: „Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 518926-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 90660-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer

identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej 51, 66100 Sulechów, państwo Polska, woj.

lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2390-28/17/R.IZ

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii rolnej w Kalsku - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, składająca się z następujących części: a) Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii b) Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub równoważnych c) Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego d)Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych e) Część 5: Dostawa elementów doposażenia podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40 f) Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w Załącznikach nr: a) 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 1 niniejszego postępowania, b) 1b do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 2 niniejszego postępowania, c) 1c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 3 niniejszego postępowania, d) 1d do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 4 niniejszego postępowania, e) 1e do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 5 niniejszego postępowania, f) 1f do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 6 niniejszego postępowania, - opisy przedmiotu zamówienia stanowią jednocześnie zestawienie parametrów wymaganych. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem. 4. Miejsce dostawy: - Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku (Laboratorium) - Kalsk 67, 66-100 Sulechów, - Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku - Kalsk 122, 66-100 Sulechów. Szczegółowe miejsca dostaw określono w opisach przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdej części. 5. Podane w załącznikach parametry stanowią parametry minimalne dla stanowiska. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy zachowaniu dokładności i funkcjonalności stanowiska pomiarowego. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie zgodności (równoważności) oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącej każdej części przedmiotu zamówienia znajdują się odnośniki dotyczące norm, dopuszcza się posiadanie równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu podanego w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. 8. Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, posiadająca odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. 9. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. 10. Po zrealizowaniu przedmiot umowy Wykonawca dostarczy instrukcje i opisy techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:tak

II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

Dodatkowe kody CPV: 38432000-2, 42912300-5, 38500000-0, 19520000-7, 33192500-7, 38437000-7, 38430000-8, 39221000-7,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Doposażenie pracowni chromatografii

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT15203.25 WalutaPLN

I

Liczba otrzymanych ofert2

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

SHIM-POL A. M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna , biuro@shimpol.

pl, ul. Lubomirskiego 5, 05-080, Izabelin k. Warszawy, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16605.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 16605.00

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29384.70

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu

filtracji wody laboratoryjnej Milli Q lub równoważnych

Postępowanie/część zostało unieważnione

nie

Należy podać podstawę i przyczynę

unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT5121.95

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 1 w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

MERC Sp. z o.o. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ul. Jutrzenki 137, 02-231 , Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

V.3) INFORMACJE O OFERTACH

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3243.51

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3243.51

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3243.51

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164 ze. zm.), ponieważ cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

, , , , , kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/kosztem

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT166666.67

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ul. Polna 21, 87-100 , Toruń,

kraj/woj. kujawsko-pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 181662.46

Oferta z najniższą ceną/kosztem 181662.46

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181662.46

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa elementów doposażenia podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 21951.22

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 1 w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Pro - Environment Polska Sp. z o.o. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 , Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Wy

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29200.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 29200.00

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29200.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa specjalistycznych urządzeń

gastronomicznych

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia

postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT3902.44

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ul. Polna 21, 87-100, Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4638.33

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4638.33

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4638.33

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

konawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.