Szybka wyszukiwarka

 
 

Nr postępowania: ZP.2390-31/17/R.IZ

Data ogłoszenia: 04.07.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Dostawa szkła laboratoryjnego oraz odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii

Rolnej w Kalsku oraz Instytutu Politechnicznego - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: dostawa szkła laboratoryjnego;

Część 2: dostawa odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 12.07.2017 r. godz.: 12:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 105 66 - 100 Sulechów

Data: 12.07.2017 r. godz.: 13:00

INFORMACJE:

  Numer rejestru: ZP.2390-31/17/R.IZ                                                                                                                                                   Sulechów, dnia 10.07.2017 r.

                                                                                           

                                                            ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Dostawa szkła laboratoryjnego oraz odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku oraz Instytutu Politechnicznego - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: dostawa szkła laboratoryjnego;

Część 2: dostawa odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniu: 07.07.2017 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIE 1-CZĘŚĆ 2: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I PREPARATÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

POZ. 19. Proszę o podanie przykładowego producenta i numeru katalogowego produktu Ureaza liofilizowana 5U/mg.

Odpowiedź: Przykładowy producent Merck Millipore, numer katalogowy 734-108489.0005.

PYTANIE 2-CZĘŚĆ 2: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I PREPARATÓW MIKROBIOLOGICZNYCH POZ 37,38

Proszę o podanie przykładowego producenta i numeru katalogowego produktu Sabourand Glucose Selective Agar –poz.37 oraz Płynne podłoże mikrobiologiczne –poz.38

Odpowiedź:

Przykładowy producent Sigma-Aldrich nr katalogowy89579-500G-F dla pozycji 37.

Przykładowy producent OXOID nr katalogowy 926997 dla pozycji 38.


Numer rejestru: ZP.2390-31/17/R.IZ                                                                                                                                                                 13.07.2017 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa szkła laboratoryjnego oraz odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku oraz Instytutu Politechnicznego - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: dostawa szkła laboratoryjnego; Część 2: dostawa odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych

- zostało złożonych 5 ofert

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.07.2017 r., o godz. 13:00       

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia łącznie wynosi: 92 000,00 zł brutto, w tym:

Część 1 – 45 000,01

Część 2 – 47 000,00

Zestawienie ofert z dnia 12.07.2017 r. odczytanych na sesji otwarcia ofert.                      

Nr oferty

Numer części

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności

Termin wykonania

1

Część 1

„LAB-SZKŁO” s.c.

R. Niziurski, R. Bobek, A. Gąsior

ul. Lwowska 29

30-551 Kraków

42 210,17 zł

do 21 dni

30 dni

2

Część 2

IDALIA - Ireneusz Wolak Spółka Jawna ul. Zubrzyckiego 10

26-610 Radom

43 628,580 zł

do 21 dni

30 dni

3

Część 1

Część 2

Alfachem Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

Część 1 -34 677,65 zł

Część 2 – 60 954,43 zł

do 21 dni

30 dni

4

Część 1

Część 2

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

Oddział Wielkopolska

ul. Długa 19,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część1 – 45 592,53 zł

Część 2 – 47 299,02 zł

do 21 dni

30 dni

5

Część 1

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak

ul. Usługowa 3,

73-110 Stargard

Część 1 – 29 511,89 zł

do 21 dni

30 dni

 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA:

 

Numer rejestru: ZP.2390-31/17/R.IZ                                                                                                                                                Sulechów, dnia 31.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa szkła laboratoryjnego oraz odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku oraz Instytutu Politechnicznego - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: dostawa szkła laboratoryjnego; Część 2: dostawa odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych”, zostały wybrane następujące oferty:

Część 1:

Nr oferty: 5

Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard

Część 2:

Nr oferty: 2

Nazwa i adres Wykonawcy: IDALIA - Ireneusz Wolak Spółka Jawna ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom

Uzasadnienie:

Oferty w części: 1, 2 zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w siwz. Ponadto Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, że oferta nr 4 złożona przez wykonawcę Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 , 87-100 Toruń Oddział Wielkopolski ul. Długa 19, 63-400 Ostrów Wlkp. została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie: Wykonawca dokonał samodzielnej modyfikacji treści załącznika nr 1a do siwz oraz 1b do siwz, co uniemożliwiło Zamawiającemu prawidłową weryfikację oferowanego przez Wykonawcę asortymentu w postaci szkła laboratoryjnego oraz odczynników laboratoryjnych i preparatów mikrobiologicznych. Zdaniem Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna zostać złożona w taki sposób, aby Zamawiający nie musiał się domyślać co oferuje w swojej ofercie Wykonawca. Dokonana przez Wykonawcę modyfikacja ww. załączników wskazuje co wymaga Zamawiający, nie potwierdza natomiast co oferuje sam Wykonawca.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z postepowania.

3. Zestawienie ofert i przyznana punktacja:

Numer oferty

Numer części

Firma oraz adres Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena”

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „termin płatności”

RAZEM

1

Część 1

„LAB-SZKŁO” s.c.

R. Niziurski, R. Bobek,

A. Gąsior

ul. Lwowska 29

30-551 Kraków

Część 1 – 41,94

Część 1 – 40,00

81,94

2

Część 2

IDALIA - Ireneusz Wolak Spółka Jawna ul. Zubrzyckiego 10

26-610 Radom

Część 2 – 60,00

Część 1 – 40,00

Część 2 – 100

3

Część 1

Część 2

Alfachem Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

Część 1 – 51,06

Część 2 – 42,94

Część 1 – 40,00

Część 2 – 40,00

Część 1 – 91,06

Część 2 – 82,94

4

Część 1

Część 2

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

Oddział Wielkopolska

ul. Długa 19,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 1 i 2 – Oferta odrzucona punktów nie przyznano

5

Część 1

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak

ul. Usługowa 3,

73-110 Stargard

Część 1- 60,00

Część 1 – 40,00

Część 1 – 100

             

                                                                                                                           

4. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), umowy w części 1 i 2 z wybranym Wykonawcą mogą zostać zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.