Szybka wyszukiwarka

 
 

Nr postępowania: ZP.2390-29/17/K.TI

Data ogłoszenia: 22.05.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie:

Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie;

Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie;

Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 06.06.2017 r. godz.: 11:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 105 66 - 100 Sulechów

Data: 06.06.2017 r. godz.: 12:00

INFORMACJE:

  Numer rejestru: ZP.2390-29/17/R.IZ                                                                                                                                              Sulechów, dnia 08.06.2017 r.

                                                                                           

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie:

Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie;

Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie;

Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie”.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Uzasadnienie:

Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA:

 Ogłoszenie nr 94816 - 2017 z dnia 2017-06-09 r.

Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie: Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie: Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie; Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie; Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 513325-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej  51, 66100   Sulechów, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie: Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie: Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie; Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie; Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.2390-29/17/K.TI
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamówienie obejmuje remont w zakresie bieżącej konserwacji obiektów PWSZ w Sulechowie polegający na: część 1: renowacji podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie; część 2: malowaniu pomieszczeń budynku Rektoratu - AK51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie; część 3: renowacji parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie 2. Postepowanie zostało podzielone na trzy części. Wykonawca składa ofertę na część w zależności, o którą/-e się ubiega. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna).
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: 45442100-8, 45432114-6, 45450000-6, 45450000-6,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie
Postępowanie/część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Uzasadnienie: Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie ,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy Oferta z najniższą ceną/kosztem > Oferta z najwyższą ceną/kosztem Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie
Postępowanie/część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Uzasadnienie: Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie ,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy Oferta z najniższą ceną/kosztem > Oferta z najwyższą ceną/kosztem Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie
Postępowanie/część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Uzasadnienie: Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie ,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy Oferta z najniższą ceną/kosztem > Oferta z najwyższą ceną/kosztem Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.