Szybka wyszukiwarka

 
 

Nr postępowania: ZP.2390-29/17/K.TI

Data ogłoszenia: 29.06.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie:

Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie;

Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie;

Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 14.07.2017 r. godz.: 11:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 105 66 - 100 Sulechów

Data: 14.07.2017 r. godz.: 12:00

INFORMACJE:

 Numer rejestru: ZP.2390-29/17/K.TI                                                                                                                                                      Sulechów, dnia 10.07.2017 r.

                                                                                           

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie:

Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie;

Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie;

Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniu: 07.07.2017 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

        Pytanie 1:

       W treści SIWZ czytamy:

       ….

„Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę.

9.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), minimum 2 osób odrębnie dla każdej części postępowania, wykonujących czynności polegające na wykonaniu:

 • robót malarskich – min. 2 osoby – dotyczy części 2 postępowania;

 • robót posadzkarskich – min. 2 osoby w części 1 i min. 2 osoby w części 3 postępowania;

  objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.

  9.2   Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w ust. 9.1. będą w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

  9.3. W trakcie realizacji umowy - przy każdej zmianie osoby oraz na żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób, o których mowa w ust. 10 wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia oraz oświadczeniami tych osób, potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

  9.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób i oświadczeń w terminach, o których mowa w pkt 9.3. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę.

  9.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w rozdz. 3 pkt 9.1 SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę umowną, o której mowa we wzorze umowy – Część II SIW, Załącznik nr 7 do SIWZ.”

  Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w SIWZ oraz zastąpienie koniecznością wykazania przez Wykonawcę zatrudnienia dwóch osób na umowę o pracę, na możliwość wskazania przez Wykonawcę dysponowania 2 osób lub wykorzystaniem zasobów innych podmiotów przy wykonaniu zamówienia?

   

  Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  Pytanie 2: W SIWZ czytamy:

  …..

  16.   Gwarancja:

  5)    Na zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.

  W Karcie Gwarancyjnej, którą Wykonawca przekazuje Zmawiającemu są wpisy dotyczące wykonywania okresowych konserwacji i pielęgnacji warstw lakieru. Czy zamawiający wymaga od Wykonawcy aby uwzględnił wykonanie takich pielęgnacji w okresie udzielonej gwarancji i zawarł koszt wykonania w cenie oferty.

  Odpowiedź: Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty, jakie są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że czynności związane z wykonaniem konserwacji i pielęgnacji warstw lakieru Zamawiający wykona we własnym zakresie.


Numer rejestru: ZP.2390-29/17/K.TI                                                                                                                                                      Data: 17.07.2017 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie: Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie;

Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie; Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie

- zostały złożone 3 oferty

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.07.2017 r., o godz. 12:00       

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia łącznie wynosi: 232 015,15 zł brutto, w tym:

Część 1: 25 000,00 zł brutto,

Część 2: 134 676,65 zł brutto,

Część 3: 72 338,50 zł brutto

Zestawienie ofert z dnia 14.07.2017 r. odczytanych na sesji otwarcia ofert.                      

Nr oferty

Numer części

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności

Termin wykonania

Gwarancja

Dodatkowy okres gwarancji

1

Część 3

Usługi Remontowo-Budowlane „ROMARK” Marek Rochmiński

ul. Ostródzka 144E

03-289 Warszawa

66 891,14,-

do 21 dni

07.09.2017

24 miesiące

24 miesiące

2

Część 3

KRIS-BUD Krzysztof Plonka

ul. Wyszyńskiego 111/21

18-300 Zambrów

91 975,32,-

do 21 dni

07.09.2017

24 miesiące

12 miesięcy

3

Część 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KROS_PAR”

Grażyna Kaźmierczak

ul. Przylep – Czereśniowa 12, 66-015 Zielona Góra

83 335,21,-

do 21 dni

07.09.2017

24 miesiące

6 miesięcy


Numer rejestru: ZP.2390-29/17/K.TI                                                      Sulechów, dnia 21.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie: Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie; Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie; Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie, została wybrana następująca oferta:

Część 3:

Nr oferty: 1

Nazwa i adres Wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane „ROMARK” Marek Rochmiński

                                       ul. Ostródzka 144E, 03-289 Warszawa

Uzasadnienie:

Oferta w części 3 została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w siwz. Ponadto Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

      2. Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została wykluczona z postępowania, ani odrzucona.

     3. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części: 1 i 2. Postępowanie w części: 1 i 2 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

     4. Zestawienie ofert i przyznana punktacja:

Numer oferty

Numer części

Firma oraz adres Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena”

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „dodatkowy okres gwarancji”

RAZEM

1

Część 3

Usługi Remontowo-Budowlane „ROMARK” Marek Rochmiński

ul. Ostródzka 144E

03-289 Warszawa

60

40

100

2

Część 3

KRIS-BUD Krzysztof Plonka

ul. Wyszyńskiego 111/21

18-300 Zambrów

43,64

20

63,64

3

Część 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KROS-

PAR”

Grażyna Kaźmierczak

ul. Przylep – Czereśniowa 12, 66-015 Zielona Góra

48,16

5

53,16

5. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), umowa w części 3 z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

WYNIK POSTĘPOWANIA:

 

Ogłoszenie nr 500009361-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie: Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie: Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie; Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie; Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 541324-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Krajowy numer identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej 51, 66100 Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska,tel. 683 528 300, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., faks 683 528 303. Adres strony internetowej (url): www.pwsz.sulechow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie: Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie; Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie; Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.2390-29/17/K.TI

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje remont w zakresie bieżącej konserwacji obiektów PWSZ w Sulechowie polegający na: część 1: renowacji podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie; część 2: malowaniu pomieszczeń budynku Rektoratu - AK51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie; część 3: renowacji parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie 2.Postepowanie zostało podzielone na trzy części. Wykonawca składa ofertę na część w zależności, o którą/-e się ubiega. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45442100-8, 45432114-6, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie w części 1 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ w Sulechowie

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części 2 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego - AK 50 PWSZ w Sulechowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 58811.79 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane „ROMARK” Marek Rochmiński

Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres pocztowy: ul. Ostródzka 144E Kod pocztowy: 03-289 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 66891.14

Oferta z najniższą ceną/kosztem 66891.14

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91975.32

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.