Szybka wyszukiwarka

 
 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

Rada Nadzorcza CEO Sp. z o.o. w Sulechowie działając na podstawie „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członka zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie”, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 6/2017 Rady Nadzorczej Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie z dnia 1 czerwca 2017 roku, zwanego dalej Regulaminem,

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na:

członka zarządu – prezesa zarządu CEO Sp. z o.o.

 1. Kandydat powinien spełniać wymogi określone w „Uchwale nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CEO Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu CEO Sp. z o.o.” i w
 2. Kandydat składa zgłoszenie, które zawiera dokumenty wymienione w Regulaminie.
 3. Pisemne zgłoszenie na członka zarządu -  Prezesa Zarządu należy składać w siedzibie Spółki w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, w dni robocze w godz. 900 - 1500. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 19 czerwca  2017 r. o godz. 1200. Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.
 4. Zgłoszenia mogą być również dostarczone pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki z zachowaniem terminu określonego w punkcie 3.
 5. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu - Prezesa Zarządu CEO Sp. z o.o.”
 6. Zgłoszenia, które zostaną złożone lub wpłyną po terminie składania zgłoszeń, określonym powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, w Uchwale Zgromadzenia Wspólników oraz w Regulaminie nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 7. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 8. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać osobiście od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 18 czerwca w siedzibie spółki w godzina od 900 do 1400 oraz ze strony Internetowej Spółki.
 9. Rada Nadzorcza informuje, iż kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego, zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą CEO.
 10. Otwarcie ofert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 1200
 11. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 2 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej. Dane kontaktowe powinny zostać podane przez kandydatów w zgłoszeniu.
 12. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 22-23 czerwca w siedzibie Spółki od godz. 10.00.
 13. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydata o wyniku postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail do dnia 23 czerwca do godz. 15.00
 14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.
 15. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 30 czerwca w siedzibie Spółki.